درباره ما

دفتر مھاجرتی مشیری با سال ھا تجربه انواع خدمات مھاجرتی کانادا را زیر نظر اداره مھاجرت کانادا ارائه می دهد. مدیر دفتر مشیری، خانم کیمیا مشیری فر فارغ التحصیل دوره حقوق مھاجرت از آکادمی سی اس آی سی و ھمچنین فارغ التحصیل از دانشگاه یورک در رشته حقوق و ھمینطور حقوق اداری است که به عنوان عضو فعال و خوش سابقه کانون مشاورین مھاجرتی کانادا ICCRC با شماره پروانه R534895 ھمچنین عضو رسمی انجمن مشاورین حرفه ای مھاجرت کانادا(CAPIC) می باشد.
دفتر مھاجرتی مشیری نماینده رسمی موسسات آموزشی معتبر کانادا شامل مدارس ابتدایی، دبیرستان، کالج و دانشگاه ھا است.
در حال حاضر، دفتر مشیری دارای دو دفتر (تورنتو و تھران) می باشد که تمام امور اداری و بررسی پروندھای مھاجرتی در دفتر مرکزی تورنتو انجام می شود.

مهاجرت به کانادا